PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Frico B.V. verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYBELEID Frico B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Frico B.V., gevestigd te Harderwijk aan de Van Leeuwenhoekstraat nr. 2 (postcode: 3846 CB) is een onderneming die actief is in het handelsverkeer en allerlei diensten en producten aan haar klanten aanbiedt en ook bij diverse leveranciers en/of producenten diensten en producten inkoopt en/of laat vervaardigen.

Frico B.V. bij haar handelsactiviteiten privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Frico B.V. vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: +31 (0)341 439 100
Fax: +31 (0)341 439 190
E-mail: info@fricobv.nl
Post: Frico B.V., Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB Harderwijk

Xander van Bree is de Functionaris Gegevensbescherming van Frico B.V.. Hij is te bereiken via xander@fricobv.nl
Frico B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via xander@fricobv.nl

Gebruik van persoonsgegevens

In het kader van (zakelijk) contact met Frico B.V. laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of producten wij voor u verrichten, dan wel welke diensten en/of producten wij van u afnemen.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en producten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Doeleinden
Frico B.V. verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
- om goederen en diensten bij u af te leveren.
- het afhandelen van uw betaling.
- het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via een van onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op deze websites.
- om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
- om uw sollicitatie te verwerken.
- om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
- om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op een website van de Frico B.V.
- om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
- om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
- om onze website(s) te verbeteren.
- Frico B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden
Frico B.V. geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw digtale aankopen) met elkaar om uw de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van de websites van Frico B.V. Door uw gegevens te combineren, van de website(s) van Frico B.V., kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u wellicht minder interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Frico B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met een van onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke
Vertegenwoordigers, gebruik maken van onze website. Onze website en/of dienst heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via xander@fricobv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Frico B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frico B.V.) tussen zit.

Frico B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
CRM: Microsoft Dynamics
ERP: M3

De systemen worden gebruikt ten behoeve van informatieverstrekking, om bedrijfsprocessen te
continueren en kwaliteit te kunnen borgen (offertes, orders, leveringen en facturen). Dit in het belang van onze relaties.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frico B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: xander@fricobv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, wij dat uiteraard graag van u horen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Inwerkingtreding


Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 Mei 2018.